Toevoegen aan favorietenlijst

Préambule

Het VVV-kantoor van Pays Foyen verwerkt persoonsgegevens (hierna "Persoonsgegevens)" die u betreffen bij het gebruik van deze website (hierna de "Site").

Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Artikel 1 - Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op of via de site worden verzameld.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen verzamelt persoonsgegevens (online, ook per e-mail of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

OVH
Kellermannstraat 2
59100 Roubaix - Frankrijk
www.ovh.com

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: het VVV-kantoor van het land - 102 Rue de la République - 33220 Sainte-Foy-La-Grande; bepaalde technische diensten (hosting) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners IRIS Interactive. Overeenkomstig artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hem verplicht technische maatregelen te nemen en die voldoen aan de vereisten van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Achternaam, Voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functies en kenmerken van de Site kunnen alleen worden gebruikt als u bepaalde Persoonsgegevens meedeelt aan het VVV-kantoor van Pays Foyen wanneer u de Site bezoekt of gebruikt. U bent vrij om al dan niet alle of een deel van uw Persoonsgegevens te verstrekken.

Als u er echter voor kiest ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functies van de Site niet correct werken en/of zal u de toegang tot bepaalde pagina's worden geweigerd van de website.

Cookies en andere trackers

De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die waarschijnlijk persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site heeft verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site verbreekt).

Het VVV-kantoor van Pays Foyen gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • een dienst uw apparatuur laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft in te voeren om dezelfde taak uit te voeren;
 • de gebruikersnaam en het wachtwoord herkennen die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren op elke webpagina die ernaar vraagt.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de Sites te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
 • help het VVV-kantoor van Pays Foyen om de manier waarop gebruikers omgaan met de diensten te begrijpen om ze te verbeteren.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens hem uit te voeren en in het bijzonder voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van de sites en applicaties meten;
 • uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan ​​om de inhoud van de applicatiesites te delen met andere mensen op sociale netwerken of om deze andere mensen te laten weten wat u bekijkt of wat u denkt (bijv. de "Vind ik leuk" -knop op Facebook)

In dit geval kunnen onzichtbare "pixels" en cookies van deze externe providers worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag anoniem wordt gemaakt. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site op te stellen voor het VVV-kantoor van Pays Foyen en om u betere diensten en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Ze zullen uw IP-adres niet associëren met andere van hun gegevens.

Wanneer u door de site bladert, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u dus beslissen om deze te accepteren of te weigeren. Door de Sites te blijven gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik door het VVV-kantoor van Pays Foyen van dergelijke cookies.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmeting). Als dit het geval was, werken bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site mogelijk niet correct en hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of diensten van de site.

Als u uw informatie wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan artikel 8: Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op type gegevens:

 • Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): Max. 3 jaar. ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
 • Locatiegegevens = 48 uur;

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor een periode die nodig is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en die op uw initiatief is uitgevoerd.

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonlijke gegevens op vrijwillige basis.

Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld met het oog op de activiteiten van het VVV-kantoor van Pays Foyen, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van het VVV-kantoor van Pays Foyen, een betere aanpassing van de producten en diensten van het VVV-kantoor van Pays Foyen om aan de behoeften van de klant te voldoen of naleving van wettelijke rapportageverplichtingen en andere soortgelijke activiteiten.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor zijn activiteiten en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

reageren op uw contactverzoeken, uw verzoeken om toeristische documentatie of nieuwsbriefabonnement. 

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan het VVV-kantoor van Pays Foyen om deze te gebruiken met andere Persoonsgegevens die nuttig zijn om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen zal uw e-mailadres waarschijnlijk ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen die aan de site zijn aangebracht).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van persoonlijke gegevens omvat in het bijzonder het gebruik, het bewaren, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van persoonlijke gegevens, afhankelijk van wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het vasteland van Frankrijk.

Artikel 7 - Links naar websites die niet worden beheerd door het VVV-kantoor van Pays Foyen

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst het VVV-kantoor van Pays Foyen elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door door te gaan met het gebruik van de Site, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden en dit beleid, u uw persoonlijke gegevens overdraagt ​​naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt binnen het VVV-kantoor van Pays Foyen voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen kan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgeven, op voorwaarde dat het ervoor zorgt dat entiteiten buiten de Europese Unie, alvorens ze door te geven, een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.

Als het VVV-kantoor van Pays Foyen verneemt dat een derde partij aan wie het VVV-kantoor van Pays Foyen persoonlijke gegevens heeft verstrekt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit beleid na te leven of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, L'Office de Tourisme du Pays Foyen zal alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om het VVV-kantoor van de Pays Foyen al dan niet toestemming te geven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen kan ook worden verplicht om uw persoonsgegevens aan derden door te geven als het VVV-kantoor van Pays Foyen van mening is dat een dergelijke overdracht om technische redenen noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor diensten van accommodatie door een derde partij) of om zijn gegevens te beschermen. juridische belangen (bijvoorbeeld in geval van verkoop van activa aan een derde bedrijf, wijziging van zeggenschap of gehele of gedeeltelijke vereffening van L'Office de Tourisme du Pays Foyen 

Bovendien kan het VVV-kantoor van Pays Foyen uw persoonsgegevens delen met de wederverkoper waarvan u afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waarin u zich bevindt voor de behoeften van de activiteit van het VVV-kantoor van Pays Foyen. Het VVV-kantoor van Pays Foyen kan uw Persoonsgegevens ook delen met zakenpartners wanneer het VVV-kantoor van Pays Foyen en de zakenpartner samen een evenement sponsoren of gezamenlijk deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen kan uw persoonsgegevens meedelen als de wet dit vereist of als het VVV-kantoor van Pays Foyen te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een bevel, een dagvaarding of eender welke andere rechterlijke beslissing) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van L'Office de Tourisme du Pays Foyen, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving dit toelaat, kan het VVV-kantoor van Pays Foyen uw persoonsgegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te doen.

Deze overschrijvingen kunnen plaatsvinden via internet of via elke andere methode die door het VVV-kantoor van Pays Foyen geschikt wordt geacht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van L'Office de Tourisme du Pays Foyen Group.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te wissen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.

Desalniettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechtbank.

Uw recht om de gegevensverwerking te beperken

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn aangemaakt door het VVV-kantoor van Pays Foyen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: VVV Pays Foyen, 102 rue de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande, met een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via ons e-mailadres S.LOEW-JURADO@paysfoyen.fr. U krijgt dan een procedure toegestuurd om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden op het einde van de procedure definitief verwijderd.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:

 • u beschikt al over deze informatie;
 • de registratie of mededeling van uw persoonlijke gegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
 • communicatie van informatie blijkt onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangers

Het VVV-kantoor van Pays Foyen zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze persoonlijke gegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen integreert het VVV-kantoor van Pays Foyen technologieën die speciaal zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tijdens hun overdracht. Ondanks de inspanningen van het VVV-kantoor van Pays Foyen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan het VVV-kantoor van Pays Foyen de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van informatie.

Omdat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is hun toegang beperkt tot werknemers en dienstverleners van het VVV-kantoor van Pays Foyen die ze nodig hebben bij de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en worden blootgesteld aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw sessie sluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 - Conflictoplossing

Hoewel het VVV-kantoor van Pays Foyen redelijke maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen wil echter de bescherming van persoonsgegevens garanderen. Als u redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt, wordt u verzocht contact op te nemen met het VVV-kantoor van Pays Foyen op het volgende adres: S.LOEW-JURADO@paysfoyen.fr.

Het VVV-kantoor van Pays Foyen zal klachten over het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes die in dit beleid zijn uiteengezet.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - Contact

Voor vragen over dit beleid, om geen informatie meer te ontvangen van het VVV-kantoor van Pays Foyen of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: S.LOEW-JURADO@paysfoyen.fr.

Artikel 13 - Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt in functie van de behoeften van het VVV-kantoor van Pays Foyen en de omstandigheden of indien wettelijk vereist. Wij nodigen u dan ook uit om regelmatig kennis te nemen van de updates.

Laatste wijziging: 13-07-21